Вчимо Англійську та Італійську.
Мета та завдання

У початковій школі (1-4 класи) важливо зацікавити учнів, викликати у них позитивне ставлення до предмета, пояснити необхідність та значущість володіння іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування. На цьому етапі здійснюється формування вмінь та навичок спілкування в усній та письмовій формах у межах визначених сфер і ситуацій у відвічності до вікових особливостей учнів і їхніх інтересів. Учні вчаться виконувати нескладні творчі вправи і завдання, спрямовані на розвиток творчого мислення, у них формуються вміння переносити засвоєний навчальний матеріал в інші ситуації спілкування, давати оцінку певним явищам і діям.

Метою вивчення іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетентності з урахуванням комунікативних умінь, сформованих на основі мовних знань і навичок, оволодіння уміннями та навичками спілкуватися в усній і письмовій формі з урахуванням мотивів, цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:

- правильна вимова і розрізнення на слух звуків, слів, словосполучень і речень;
- оволодіння найбільш уживаною лексикою у межах визначеної тематики і сфери спілкування;
- отримання уявлення про основні граматичні категорії мови, яка вивчається;
- розпізнавання відомого лексичного і граматичного матеріалу під час читання та аудіювання і використання його у процесі усного спілкування;
- розуміння на слух мовлення вчителя, однокласників, основного змісту текстів з використанням наочності;
- участь у діалогічному спілкуванні (вміння вести етикетний діалог і діалог-розпитування під час повсякденного спілкування);
- уміння коротко висловлюватися у межах тематики і сфери спілкування, що визначені для початкової школи, відтворювати напам’ять римовані твори дитячого фольклору;
- оволодіння технікою читання вголос, читання про себе навчальних та нескладних текстів, використання прийомів ознайомлювального та навчального читання;
- правильне написання слів, словосполучень, речень і текстів;
- засвоєння елементарних відомостей про країну, мова якої вивчається.

З урахуванням мети і завдань вивчення іноземної мови виділяються такі змістові лінії: мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна.

Викладання здійснюється на основі типових навчальних планів, навчальних програм, затверджених Міністерством освіти і науки Укоаїни, з відповідним підбором підручників для навчання та науково-методичної літератури.
← На головну


Created by Kirill Petrachik. 2017 — 2018. (mail)